• آزمایش
                 <span dir='ltr'>HRD<sup>+</sup></span> 
              اطلاعات مهمی در مورد تصمیم گیری در خصوص استفاده از مهارکننده‌های PARP در سرطان تخمدان فراهم می‌کند
  لوگو HRD
  آزمایش HRD+ اطلاعات مهمی در مورد تصمیم‌گیری
  در خصوص استفاده از مهارکننده‌های PARP
  در سرطان تخمدان فراهم می‌کند
 • استفاده از تکنولوژی NGS
  لوگو HRD
  با استفاده از تکنولوژی NGS
  (Next Generation Sequencing)

آزمایش HRD+

آزمایش HRD+ وضعیت HRD (Homologous Recombination Deficiency) را در نمونه تومور بیماران مبتلا به سرطان تخمدان تعیین می‌کند. HRD در حدود 48 درصد تومورهای بدخیم تخمدان وجود دارد و در اغلب موارد در اثر جهش‌هایی که فقط در تومور رخ داده است، ایجاد می‌شود. تعیین وضعیت HRD تومور تخمدان می‌تواند میزان اثربخشی درمان با مهارکننده‌های PARP (Poly ADP-ribose polymerase) را مشخص کند. مطالعات نشان داده است که افراد مبتلا به سرطان تخمدان که تست HRD+ مثبت دارند، به درمان با مهارکننده‌های PARP، ازجمله الاپاریب (Olaparib) و نیراپاریب (Niraparib)، پاسخ خوبی می‌دهند. آزمایش HRD+ با روش توالی‌یابی نسل جدید (Next generation sequencing) انجام می‌شود و با شناسایی الگوی ناپایداری ژنومی در DNA توموری، شاخص عددی ناپایداری ژنومی (HRD score) تعیین می‌گردد.

HRD در اثر علل مختلفی در تومور رخ می‌دهد: جهش در ژن‌های دخیل در مسیر ترمیم DNA با روش Homologous Recombination از جمله ژن‌های BRCA1/2 ، متیلاسیون پروموتر این ژن‌ها و برخی علل ناشناخته. در آزمایش HRD+ برای تعیین وضعیت HRD سه شاخص در سطح ژنوم بررسی می‌شود که امکان بررسی وضعیت HRD را بدون توجه به علت خاص آن فراهم می‌کند. این سه شاخص عبارتند از : LOH (Loss of Heterozygosity) و TAI (Telomeric Allelic Imbalance) و LST (Large-Scale State Transitions). به علاوه در آزمایش HRD+ جهش‌های ۱۵ ژن دخیل در مسیر HR هم در نمونه تومور بررسی می‌شود.

آزمایش TMB

ژن‌های مورد بررسی در آزمایش HRD+

در آزمایش HRD+، علاوه بر تعیین شاخص عددی ناپایداری ژنومی (HRD Score)، وجود جهش‌های مختل کننده عملکرد پروتئین در ۱۵ ژن زیر نیز بررسی می‌شوند.
ATM ، BARD1 ، BRCA1 ، BRCA2 ، BRIP1 ، CDK12 ، CHEK1 ، CHEK2 ، FANCL ، PALB2 ، PPP2R2A ، RAD51B ، RAD51C ، RAD51D ، RAD54L

اندیکاسیون‌های آزمایش HRD+

بیماران مبتلا به سرطان تخمدان که کاندید دریافت داروهای مهارکننده PARP مثل الاپاریب (Olaparib) می‌باشند.

شرایط نمونه تومور مورد نیاز برای آزمایش HRD+

- نمونه ﺑﻠﻮک ﺑﺎﻓت ﭘﺎراﻓﯿﻨﻪ و ﻓﯿﮑﺲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿن (FFPE) یا ۴ نمونه برش از بلوک FFPE تومور با ضخامت ۱۰ میکرون بر روی لام برای انجام این آزمایش مورد نیاز است.
- همچنین یک لام مرتبط رنگ‌آمیزی شده با هماتوکسیلن و ائوزین مورد نیاز می‌باشد.
- مساحت بافت موجود در بلوک باید حداقل ۲۵mm۲ باشد. نمونه بلوک‌هایی که مساحت کمتری دارند باید برش‌های بیشتری از آنها تهیه شود.
- نسبت سلول‌های توموری نباید کمتر از ۲۰% از کل سلول‌های هسته‌دار یک بلوک باشد. میزان مطلوب سلول‌های توموری به کل سلول‌های هسته دار ۳۰% یا بیشتر می‌باشد.

نتایج آزمایش HRD+

HRD مثبت

این بدین معنا می‌باشد که نمونه تومور آزمایش شده دارای شاخص ناپایداری ژنومی (HRD score) بیشتر یا مساوی ۴۲ است و/یا دارای جهش بیماری‌زا/احتمالا بیماری‌زا در ژن‌های HR بررسی شده است و بنابراین پیش‌بینی کننده پاسخ به درمان با مهارکننده‌های PARP مانند الاپاریب (Olaparib) است.

HRD منفی

این بدین معنا می‌باشد که نمونه تومور آزمایش شده دارای شاخص ناپایداری ژنومی (HRD score) کمتر از ۴۲ است و فاقد جهش بیماری‌زا/احتمالا بیماری‌زا در ژن‌های HR بررسی شده است و بنابراین پیش‌بینی کننده عدم پاسخ به درمان با مهارکننده های PARP مانند الاپاریب (Olaparib) است.

نتایج آزمایش HRD

معرفی آزمایش ژنتیکی HRD