• حدس و گمان را از حوزه مراقبت پوست کنار بگذارید. به جای آن از علم ژنتیک برای شناسایی بهترین محصولات مراقبت از پوست استفاده کنید.
  • با آزمایش ژنتیک SkinDNA خطرات ژنتیکی پوست خود را شناسایی کنید و اقدامات پیشگیرانه مناسب را انجام دهید تا پوستی سالم داشته باشید.
  • آزمایش ژنتیک SkinDNA دقیق‌ترین اطلاعات موجود در مورد واکنش پوست شما
    به ۵ فرآیند پیری را ارائه می‌دهد.
layout styles

آزمایش SkinDNA

آزمایش SkinDNA یک آزمایش DNA ساده است که با جمع آوری سلول‌های مخاط دهان شما و برروی DNA استخراج شده از آن سلول‌ها انجام می‌شود. این آزمایش اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های خاص پوست شما در برابر فرآیند‌های پیری و چگونگی حفظ سلامت و شادابی آن براساس این اطلاعات ارائه می‌نماید.

فرایندهای مورد بررسی در آزمایش SkinDNA

تغییرات ژنتیکی مورد بررسی در این آزمایش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺛﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ۵ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی را در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫند.

۱- تخریب کلاژن ( قابلیت ارتجاع و استحکام پوست)

کلاژن 75 درصد وزن خشک پوست را تشکیل می‌دهد و مقدار و کیفیت آن نقش مهمی در ظاهر پوست ایفا می‌کند. اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻼژن دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻼژن در ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻼژن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر زودرس ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک، ﭘﯿﺮی و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ SkinDNA ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﻼژن ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دارای ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻼژن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

layout styles
layout styles

۲- چین و چروک (اتصال گلوکز به مولکول های پروتئین - AGE)

اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل‌ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﺮﻣﯽ دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﺮم، درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی و رﻫﺎﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ژن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﻧﺮژی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ۱ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ۲ ﻧﻔﺮ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ.

۳- آفتاب سوختگی و افزایش میزان رنگدانه پوست

قرارگیری مکرر در معرض نور ماوراء بنفش (تابش UV) خورشید باعث پیری زودرس پوست و مجموعه‌ای از دیگر تغییرات عمیق پوست می‌شود. اشعه ماوراء بنفش مسئول ۹۰ درصد علائم پیری زودرس پوست، آسیب دیدگی پوست و سرطان پوست است. مشخص شده است که ژنتیک نقش مهمی در تعیین این مساله دارد که چقدر پوست ما می‌تواند به طور طبیعی با صدمات ناشی ازنور خورشید مقابله کند. ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ فرد در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر UV ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد، آﺳﯿﺐ ﭘﻮﺳﺖ رخ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻌﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﮑﺮر ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ DNA اﭘﯿﺪرم، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺪاوم و اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد.

آﯾﺎ ﻣﯽ‌‌داﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ۲ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ۵ ﻧﻔﺮ دارای ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮروی دﻓﺎع ﭘﻮﺳﺖ آن‌ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر UV ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد.

layout styles
layout styles

۴- آسیب ناشی از رادیکال های آزاد

رادیکال‌های آزاد، مولکول‌های به شدت فعال با عمر کوتاه هستند که می‌توانند عملاً به هر مولکولی در بدن ما ازجمله ساختارهای سلولی مهم موجود در بزرگ‌ترین عضو بدن که پوست است، آسیب برسانند. این نوع از آسیب رادیکال آزاد باعث تولید رادیکال‌های آزاد بیشتر می‌شود. این یک واکنش زنجیره‌ای است که می‌تواند باعث تخریب هر لایه از پوست، از جمله پوست زیرین (هیپودرم)، پوست (درم) و به ویژه آسیب پذیری اپیدرم شود. این نوع تخریب سلولی در هر یک از لایه‌های پوستی می‌تواند منجر به ایجاد چهره عاری از احساس و بدون سرزندگی شود.

ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﭘﺎﻻﯾﻨﺪه‌ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ رادﯾﮑﺎل آزاد را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻌﺪادی از ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل‌ﻫﺎی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ در آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ SkinDNA ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

آیا ﻣﯽ‌داﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ۱ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ۲ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

۵- حساسیت والتهاب

التهاب اولین خط دفاعی پوست در برابر مهاجمان خارجی مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها است. التهاب همچنین آغاز کننده فرایند ترمیم پوست است و آسیب به سلول‌های پوست ناشی از آلاینده‌ها و مواد شیمیایی روزانه را محدود می‌کند. . ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ژن‌ﻫﺎی خاصی ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب زﯾﺎده از ﺣﺪ پوست ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ علل اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺮی زودرس اﺳﺖ گردد.

التهاب بیش از حد یکی از شایع‌ترین حالت‌های ایجاد پیری زودهنگام پوست است. اگرچه این واکنش در کوتاه مدت کمک کننده است، اما چنانچه التهاب به صورت مداوم ادامه یابد، می‌تواند نقش بسیار مضری داشته باشد. این علائم اغلب نامحسوس بوده و شامل حساسیت، قرمزی و تحریک پوست هستند.

آیا ﻣﯽ‌داﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ۴ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ۵ ﻧﻔﺮ دارای ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺷﻮد.
layout styles

فواید آزمایش SkinDNA

این آزمایش نشان می دهد که :

  • میزان تخریب کلاژن در پوست شما کم، عادی یا بیش از حد است و در نتیجه احتمال چین و چروک زودرس در پوست شما چگونه است.
  • توانایی بدن شما برای تجزیه موثر گلوکز در حد خوب، متوسط یا کم است و در نتیجه خطر اتصال گلوکز به پروتین‌های پوست که موجب شلی و چروک پوست می‌شود چگونه است.
  • تولید ملانین درپوست شما در چه حدی است که بتواند به طور ذاتی در برابر نور خورشید از پوست شما محافظت کند و خطر آسیب پذیری از امواج UV در شما چگونه است.
  • توانایی آنتی اکسیدانی بدن شما از نظر ژنتیکی در چه حدی است که بتواند در برابر رادیکال های آزاد از پوست شما محافظت کند و در نتیجه حساسیت پوست شما به رادیکال آزاد چگونه است.
  • تولید پروتین‌های التهابی در بدن شما طبیعی، متوسط یا زیاد است و در نتیجه خطر حساسیت به مواد شیمیایی، التهاب پوست و تحریکات پوستی در شما چگونه است.

گزارش آزمایش

جواب آزﻣﺎﯾﺶ SkinDNA ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زیر ﻣﯽ‌باشد:

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮد، ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮ، ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

layout styles

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن‌ﻫﺎ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

layout styles

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ژنی ﺷﻤﺎ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.

layout styles

آزمایش SkinDNA از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‌ﻫﺎی آﻣﺎری DG-Theorem ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮاد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ژﻧﺘﯿﻜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ. توصیه‌ها در 3 دسته کرم‌های موضعی، مکمل‌های غذایی و اعمال فرایندهای تخصصی بر روی پوست می‌باشند.

layout styles

سوالات متداول

اطراف ما بیش از هر زمان دیگری مملو از توصیه‌های بهداشتی است، اما آنچه که واقعا برای شما مناسب است، چیست؟ در گذشته این سوال را ما فقط می‌توانستیم به طور کلی پاسخ دهیم، و همه افراد توصیه‌های مشابهی در مورد تغذیه و سلامت پوست خود دریافت می‌کردند. اما در حال حاضر، شما می‌توانید به پیشنهاد‌هایی بیش از آنچه که به همه توصیه می‌شود دست یابید. آگاهی شما در ارتباط با سلامت پوست که از طریق آزمایش SkinDNA حاصل می‌شود، می‌تواند شما را به سمت بهترین اقدامات پیشگیرانه مناسب شما هدایت کند. حتی اگر شما به توصیه‌های کلی جزء به جزء عمل کنید، هیچ کس نمی‌تواند فقط با نگاه کردن به شما دقیقا پیش‌بینی کند که پوست شما چگونه پیر خواهد شد.

اگر شما با توصیه‌های متناقض در مورد آنچه که برای سلامت و آینده پوست شما مناسب‌ترین است، گیج شده‌اید و نیاز به انگیزه برای حفظ سلامتی و کیفیت پوست خود در دراز مدت دارید یا اگر شما فکر می‌کنید که تمرکز برروی خصوصیاتی از پوست شما که از نظر ژنتیکی ضعیف‌تر است، آسان‌تر و واقع بینانه‌تر محسوب می‌شود، پس آزمایش SkinDNA برای شما مناسب است.

نه. نیازی به انجام مجدد آزمایش SkinDNA نیست چون تغییرات ژنتیکی موجود در ژن‌های شما هرگز تغییر نخواهد کرد. از لحاظ ژنتیکی، DNA شما در کل زندگی شما یکسان است. این یک سرمایه گذاری است که فقط یکبار در طول عمر خود انجام می‌دهید و به شما اطمینان خاطر خواهد داد که دیگر حتی یک ریال برای محصولات و درمان‌های پوست خود هدر نخواهید داد.

انجام این آزمایش فوق العاده آسان است. آزمایشگاه یک نمونه بزاق از داخل گونه شما با استفاده از یک سیستم آسان جمع آوری DNA تهیه می‌کند. سپس نمونه در آزمایشگاه معتبر ما مورد آزمایش قرار می‌گیرد. ما نشانگرهای مهم را مورد بررسی قرار داده و وجود تغییرات ژنتیکی را در هر نشانگر شناسایی می‌کنیم.

مهم نیست که چند سال دارید، هرگز دیر نیست که روی سلامتی پوست خود در آینده تمرکز کنید. دانستن استعدادهای ژنتیکی پوست شما به اختلالات پوستی مهم، نوعی سرمایه گذاری در سلامت درازمدت پوست شماست. با درک بهتر استعدادهای پوستی خود می توانید اقدامات لازم برای تشخیص زودتر بیماری‌های پوستی، کاهش اثرات آنها و حتی جلوگیری کامل از ایجاد آنها را انجام دهید.

SkinDNA